Menu
menu      Strona Główna
menu      artykuły dekoracyjne import sprzedaż
menu      artykuły dziecięce sklep internetowy
menu      artykuły Jana Nowaka Jeziorańskiego
menu      Artykuł Giertych Ewolucja
menu      artykuł184 ustawy emerytalnej
menu      artykuły akwarystyczne Katowice
menu      Artykuły BHP Gdańsk
menu      artykuły budowlane cennik
menu      artykuły budowlane Warszawa
menu      artykuły dekoracyjne i ogrodowe
menu      Artykuły dla dzieci detal
menu      Artykuły dzieci Wrocław
menu      Artykuły dziecięce Poznań
menu      Artykuły filmy katastroficzne
menu      artykuły fryzjerskie Allegro
 • programu do prezentacji
 • indeks;645
 • ekosystem;zielona;gora
 • k550i trzymam c i nie znajduje mi telefonu
 • klubu;w;warszawie
 • Widzisz wypowiedzi znalezione dla hasła: artykuł 30 kodeksu pracy

  Temat: Praca a ciąża
  reguluje to
  USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
  społecznego w razie choroby i macierzyństwa. (Dz. U. 12 lipca 1999 r.)

  Art. 29. 1. Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie
  ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:
  1) urodziła dziecko,
  2) przyjęła dziecko w wieku do 1 roku na wychowanie i wystąpiła do
  sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia,
  3) (10) przyjęła dziecko w wieku do 1 roku na wychowanie w ramach
  rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia
  rodzinnego.
  (...) 5. Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami
  Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu na warunkach
  urlopu macierzyńskiego, z zastrzeżeniem ust. 3 i 6.
  Art. 30. 1. (13) Zasiłek macierzyński przysługuje również w razie urodzenia
  dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w
  okresie ciąży:
  1) wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
  2) z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym
  orzeczeniem sądu.
  2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zasiłek macierzyński przysługuje za
  okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie.
  3. Ubezpieczonej będącej pracownicą, z którą rozwiązano stosunek pracy w
  okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy i której
  nie zapewniono innego zatrudnienia, przysługuje do dnia porodu zasiłek w
  wysokości zasiłku macierzyńskiego.
  4. Ubezpieczonej będącej pracownicą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na
  czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, z którą umowa o pracę na
  podstawie art. 177 § 3 Kodeksu pracy została przedłużona do dnia porodu -
  przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia.
  orzeczenia sądów
  Art. 31. 1. Miesięczny zasiłek macierzyński wynosi 100% podstawy wymiaru
  zasiłku.
  2. Do zasiłku macierzyńskiego stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 ust. 4
  oraz art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3.

  ==
  tak więc, jeżeli będziesz miała umowę o pracę, to będzie także zakład pracy
  niejako zmuszony do płacenia skladek ZUS, w tym także składek ubezpieczenia
  chorobowego.
  wobec tego - urlop i zasiłek macierzynski będzie.


  Temat: Jak to zrobić???
  Nie napisałaś na podstawie jakiej umowy zostałaś zatrudniona.Zakładam więc że
  została zawarta umowa na okres próbny.Zgodnie z Art. 34. Kodeksu pracy :

  Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

  1) 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,

  2) 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,

  3) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

  W swojej umowie o prace ( która posiadasz ), powinnaś zobaczyć ile w twoim
  przypadku wynosi okres próbny.Można założyć że dwa tygodnie, skoro twierdzisz że
  w umowie było o 7-dniowym okresie wypowiedzenia.

  Z tego wynika że jeżeli chcesz, powinnaś złożyć wypowiedzenie o rozwiązanie
  umowy, oczywiście z siedmiodniowym okresem wypowiedzenia.

  Art. 30.

  § 1. Umowa o pracę rozwiązuje się:

  1) na mocy porozumienia stron,

  Za porozumieniem stron (pracownik-pracodawca) możesz rozwiązać umowe.Wszystko
  można załatwić w jeden dzień, jednak warunkiem takiego porozumienia jest
  wyrażona na piśmie zgoda pracownika i pracodawcy.

  Jednak pracodawca musi wyrażić zgode na takie porozumienie.Uczyni to w przypadku
  (...) jeżeli takie porozumienie nie wpłynie nie korzystnie na przebieg pracy.

  "Czy grozi mi jakaś kara za zrezygnowanie z pracy?"

  Możesz poprostu nie przyjść do pracy.Twórcy Kodeksu Pracy uporczywie opowiadają
  się przeciwko niewolnictwu dlatego też zgodnie z jego zapisami nikt nie może
  zmusić Cię do wykonywania pracy.Nie oznacza jednak że konsekwencji nie ma :

  1) pracodawca rozwiąże z tobą umowę o pracę bez wypowiedzenia ( brzydkie
  świadectwo pracy, oraz karencja w zasiłku dla bezrobotnych (180dni),

  2) pracodawca może nałożyć na Ciebie karę pieniężną w wysokości jednodniowego
  wynagrodzenia za każdy dzień nieobecności,

  3) Nie przychodząc do pracy, nie wywiązujesz się właściwie z umowy zawartej z
  pracodawcą.Istnieje więc ryzyko, że wyrządzisz mu tym szkodę, którą będziesz
  musiał/a naprawić.Jesteś np.pracownikiem stacji benzynowej i z powodu twojej nie
  obecności stacja była nie czynna trzy dni.Wtedy pracodawca ma pełne prawo żądać
  od ciebie pieniężnego odszkodowania za wyrządzoną mu szkode.

  Temat: urlop wychowawczy a podjęcie pracy...
  Zobaczmy co mówi kodeks pracy.

  Artkuł 186 Kodeksu Pracy mówi że "w czasie urlopu wychowawczego pracownik ma
  prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną
  działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości
  sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem"

  Zatem Kodeks Pracy nie widzi żadnych przeszkód, aby pracownica przebywająca na
  urlopie wychowawczym i miała jednocześnie zawarty stosunek z pracodawcą - mogła
  podejmować dodatkową prace zarobkową u innego bądż dotychczasowego pracodawcy.W
  świetle przepisów, nie ma tutaj znaczenia ilość czasu poświęcona na prace i
  wysokość pobieranego wynagrodzenia z tego tytułu, ale - K.P. bardzo wyrażnie
  mówi, że wykonywana dodatkowa działalność zarobkowa może być wykonywana pod
  podstawowym warunkiem - jeżeli nie wyłązcza to możliwości sprawowania opieki
  osobistej nad dzieckiem.Zatem nie może Pani wykonywać pracy, gdzie będzie się to
  równało z rzadkim przebywaniu w domu przy dziecku, gdzie większa ilość czasu
  będzie poprostu wykonywaną pracą niż opieką.

  Taki zapis K.P skierowany jest do pracownic które chcą sobie dorobić na urlopie
  wychowawczym nie podjąć pełne zatrudnienie, gdzie równa się to z niemożliwością
  sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

  Także można pracować w domu na umowe-zlecenie czy umowe o dzieło przy
  przepisywaniu tesktów, może być to np.jednodniowe pilne zlecenie poza domem,
  może być to praca na pół etatu po południu gdy z dzieckiem zostaje babcia czy
  mąż - nie ma przeciwskazań, jeśli "trwale" praca uniemożliwia sprawowania
  osobistej opieki nad dzieckiem.Zaprzestaniem sprawowania osobistej opieki nad
  dzieckiem będzie zapisanie dziecka do przedszkola albo zatrudnienie na stałe
  opiekunki do dziecka czy powierzenie opieki na stałe komuś z rodziny.

  Zgodnie z art.186 K.p pkt.2 w przypadku ustalenia przez pracodawce że pracownik
  osobiście nie opiekuje się dzieckiem to może on wezwać pracownika w celu
  stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym , nie póżniej niż w
  ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie
  3 dni od dnia wezwania.

  Bardzo ważne jest, że wysokość pobieranego wynagrodzenia nie wpłynie nie
  korzystnie na pobieranie dodatku z tytułu wychowywania dziecka.
  Temat: Wypowiedzenie
  Alinko, nie potrzebuję żadnej innej wykładni, wystarczą przepisy kodeksu pracy,
  a tam jest wyraźnie napisane:

  Art. 32. § 1. Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę
  zawartą na:
  1) okres próbny,
  2) (skreślony),
  3) czas nie określony.
  § 2. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia.

  Art. 33. Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6
  miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej
  umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

  strony MOGĄ przewidzieć, ale w Twoim przypadku nie przewidziały, skoro nie ma
  takiego zapisu w umowie o pracę. Musiałabyś spytać jeszcze jakiegoś prawnika w
  tej kwestii, ale zgodnie z tym, co jest tam napisane, nie możesz rozwiązać
  umowy za wypowiedzeniem.

  Pozostaje Ci natomiast pkt. 1 i 3 poniższego paragrafu. Ale jak to funkcjonuje,
  musiałabyś pytać już konkretnie jakiegoś specjalistę prawa pracy. Jeżeli
  należysz do związków zaw., to tam chyba należy szukać porady.

  Art. 30. § 1. Umowa o pracę rozwiązuje się:
  1) na mocy porozumienia stron,
  2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia
  (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
  3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia
  (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
  4) z upływem czasu, na który była zawarta,
  5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.
  § 2. Umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem tego okresu, a
  przed jego upływem może być rozwiązana za wypowiedzeniem.
  § 21. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich
  wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.
  § 3. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę
  bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie.
  § 4. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas
  nie określony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być
  wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.
  § 5. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej
  rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym
  pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

  pozdrawiam
  Anka
  Temat: zaswiadczenie o ciązy
  adzika1 napisała:

  > jak to jest z urlopem wypoczynkowym po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego?
  > Pracodawca musi mi go udzielić czy nie (mam zaległy z dwóch lat). Ktoś mi
  > kiedyś wspomniał, że pracodawca może mi odmówić.

  Art. 163 Kodeksu Pracy:
  § 3. (95) Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie
  macierzyńskim; dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który
  korzysta z urlopu macierzyńskiego.

  "Udziela" znaczy, że nie może odmówić.

  I drugie pytanie (od mojej
  > koleżanki): jest ona obecnie na urlopie wychowawczym, który wzięła tylko na
  rok
  > (później chciała wrócić do pracy)- został jej tylko już miesiąc, jednakże
  > ponownie zaszła w ciążę i jest to ciąża przy której musi leżeć. Czy jak
  > zaniesie za miesiąc do pracy zwolnienie L4 to będzie ono honorowane jako
  > normalne chorobowe (płatne 100 % z tytułu ciąży) czy też może podciągną to
  pod
  > urlop wychowawczy (niepłatny), a może jeszcze coś innego?????

  Tu sprawa jest bardziej skomplikowana:
  Niestety choroba, ani tym bardziej ciąża nie przerywają urlopu wychowawczego.
  W tej sytuacji można albo poczekać, aż obecny urlop dobiegnie końca i w
  pierwszym dniu po jego zakończeniu złożyć zwolnienie lekarskie, które będzie
  oczywiście płatne 100%, albo skorzystać z Art. 186 z 3 Kodeksu pracy, który
  mówi:

  Art. 1863. Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego:
  1) w każdym czasie - za zgodą pracodawcy,
  2) po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy - najpóźniej na 30 dni
  przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

  i spróbować się dogadać z pracodawcą.
  Temat: Prosba ;)
  KOnrad, KP nie przewiduje rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym.
  tzn, mozna ja rozwiązać bez zachowania okresu wypowiedzenia przez zlożenie
  oświadczenia, ale pod pewnymi, kreślonymi w Kodeksie warunkami. Np może to być
  zmiana warunków pracy i/lub płacy.
  a oto co mówi KP:

  Zgodnie z art. 30 K.p. umowa o pracę może być rozwiązana:

  - na mocy porozumienia stron,
  - przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia
  (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
  - przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia
  (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
  - z upływem czasu, na który była zawarta,
  - z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

  Możesz w ostateczności zwyczajnie porzucić pracę - w tej chwili w KP nie ma na
  to paragrafu. Ale to chyba nie jest zwyczajnie eleganckie.

  Podanie o rozwiązanie umowy o pracę proponuję napisać, zwyczajnie, w jednym,
  góra dwóch zdac=niach. Że zwracasz się z prośbą o rozwiązanie umowy za
  porozumieniem stron z okresem wypowiedzenia np 1 miesiąc (to Ty proponujesz
  taki okres wypowedzenia!) W końcu jest to za porozumieniem stron, jak sama
  nazwa wskazuje. oczywiście, w Twoim przypadku przewidziany jest 3. miesięczny
  okres. Ale masz prawo negocjowac i proponowac krotszy.

  Co do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia 9w trybie
  natychmioastowym):
  W uchwale z dnia 15.04.1994 r. I PZP 14/94, OSNAPiUS z 1994 r. Nr 3, poz. 40 —
  SN rozstrzygnął bardzo istotną kwestię dotyczącą rozwiązywania umów o pracę na
  zasadzie porozumienia stron. Stwierdził mianowicie, że klauzula umowna
  upoważniająca pracodawcę i pracownika do rozwiązania stosunku pracy ze skutkiem
  natychmiastowym, bez podania przyczyny, na zasadzie porozumienia stron jest
  nieważna.

  Tak więc zostaja negocjacje jakby co, to służę pomocą  Temat: ZAKAZ HANDLU W NIEDZIELE co o tym sądzcie ??
  Każdy poważny problem, jak każdy kij ma dwa końce.
  W moim przypadku nie raz robię zakupy w niedzielę, ale raczej z niedbalstwa
  (zapominam o ich zrobieniu w sobotę), gdyby był zakaz handlu w niedzielę pewnie
  bym się bez płaczu nauczył dyscypliny. Myślę że i tak byłoby można kupić
  najpotrzebniejsze artykuły np. nabiał czy chleb na stacji benzynowej (patrz
  Grosar). Oczywiście taki zakaz musiałby dotyczyć wszystkich sklepów a nie tylko
  hipermarketów. Aby jednak nie naruszać zasad konkurencji sklepy spożywcze
  mogłyby np. prowadzić dyżury w systemie podobnym jak apteki. A właśnie będąc
  przy aptekach -czy nie wkurza was że w niedzielę czy święto można kupić leki
  tylko w jednej aptece na terenia miasta. I to zawsze jak na złość w tej
  najbardziej oddalonej od miejsca zamieszkania ?
  Drugi koniec kija to oczywiście praca w niedzielę osób sprzedających, nieraz
  wbrew ich woli. Akurat ich rozumiem bo dla mnie czas wypoczynku po pracy to
  rzecz święta i nie wyobrażam sobie sytuacji abym musiał "orać" jak oni nieraz
  30 dni w miesiącu bez dnia przerwy (bo i tak bywa).
  Normowany przepisami Kodeksu Pracy czas pracy to rzecz święta. Nie chcę wam
  wypominać ale być może nawet któryś z waszych przodków przelewał za prawo do
  takich regulacji krew w strajkach czy protestach robotniczych w XIX wieku.
  Jak się wam nie podoba że pracownicy chcą być traktowani lepiej od bydła to
  może wrócimy do sytuacji gdzie w kopalniach mogły pracować i kilkuletnie
  dzieci ? No bo jak wolność gospodarcza i kapitalizm to wolność i kapitalizm,
  jest praca - chcą dzieciaczki robić, no to o co chodzi ?
  Co do tego że nie chcecie by dniem zakazu handlu była niedziela to jest to
  jedyna rzecz w której się z wami zgadzam w 100%!
  Bo dlaczego akurat nie środa ?  Temat: wypadek przy pracy

  Z listu wynika, że w czasie zdarzenia, w wyniku którego odniósł Pan
  obrażenia, był Pan ubezpieczony jako osoba prowadząca działalność pozarolniczą.
  Zgodnie zatem z art. 5 uat.1 pkt 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o
  ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  (Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1673 ze zm.) ZUS był organem właściwym dla
  ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. W tym też znaczeniu
  należałoby, jak się wydaje, rozumieć stwierdzenie w Pana liście, iż komórka BHP
  przy ZUS uznała to zdarzenie za wypadek przy pracy.
  Nie jest to jednak okoliczność wystarczająca dla uzyskania jednorazowego
  odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, przewidzianego w art.6 ust.1 pkt 5
  wskazanej ustawy. Potrzebne jest bowiem orzeczenie, iż następstwem wypadku przy
  pracy jest doznanie przez poszkodowanego stałego lub długotrwałego uszczerbku
  na zdrowiu. W myśl art.11 ust.2 i 3 tej ustawy za stały uszczerbek na zdrowiu
  uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie
  czynności organizmu nierokujące poprawy, zaś za uszczerbek długotrwały - uważa
  się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie
  czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie.
  Ważne jest i to, że według art.11 ust.4 oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu
  oraz jego związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową dokonuje się po
  zakończeniu leczenia i rehabilitacji.
  Z Pana listu nic więcej nie wynika, zatem można domniemywać, że tytułu do
  jednorazowego odszkodowania być może nie nabył Pan z powodu orzeczenia o braku
  uszczerbku na zdrowiu, o którym mowa albo też nie zakończył się wskzany wyżej
  okres leczenia i rehabilitacji.
  Co do odszkodowania z tytułu dobrowolnej umowy zawartej z firmą ubezpieczeniową
  możemy stwierdzić tyle, że to warunki tej umowy decydują o tym , w jakiej
  formie i po spełnieniu jakich wymagań świadczenie top przysługuje, Warunki umów
  ubezpieczenia w poszczególnych firmach nie są aktem prawa powszechnie
  obowiązującego i dlatego ich nie śledzimy oraz na ich temat nie możemy się
  wypowiadać. Jest przy tym oczywiste , że w razie odmowy przyznania
  odszkodowania można dochodzić takiego świadczenia na drodze powództwa
  cywilnego. Pamiętać przy tym trzeba, że – zgodnie z art.819 § 1 i 2 Kodeksu
  cywilnego roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat
  trzech, a bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela
  rozpoczyna się w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie objęte ubezpieczeniem.
  Temat: Prosze o pomoc prawnicza. Umowa o prace.
  Gość portalu: Karol napisał(a):

  > 30 pazdziernika skonczyla sie moja druga umowa na czas okreslony. Do dzisiaj
  > pracuje de facto bez zadnej umowy. Zgodnie z kodeksem nastepna umowa powinna
  > byc zawarta na czas nieokreslony. Być moze nadarzy mi sie okazja do zmiany
  > pracy. Chcialabym zmienic prace z dnia na dzien. Czy jest to mozliwe?
  > Z jednej strony nie jestem zwiazana zadna umowa, ale z drugiej nie
  > chcialabym, aby ostatnie dwa miesiace nie zostały wykazane na swiadectwie
  > pracy. Jak to zalatwic.

  Moim zdaniem, z uwagi na fakt, iż po dniu 30.10 pracodawca dopuścił Ciebie do pracy (płacił wynagrodzenie,
  dawał zadania do wykonania, itp.) aż do dnia, powiedzmy, dzisiejszego, zawarł z Tobą kolejną umowę o pracę.
  Umowa ta będzie umowa na czas nieokreslony ale nie dlatego, że pracodawca, jak napisałaś, "powinna być
  zawarta" ale dlatego że jest to skutek automatyczny, wynikający ze spełnienia się przesłanek zawartych w art. 25/1
  KP (po ostatniej nowelizacji). Swoją drogą masz trochę szczęścia bo po 29 listopada br. ten przepis będzie
  zawieszony do maja 2004r. Niestety,fakt zawarcia umowy może działać obosiecznie zwlaszcza w przypadku gdy
  będziesz chciała szybko rozztać się ze swym dotychczasowym pracodawcą. Lege artis, w gręzatem wejdą
  przepisy o rozwiązywaniu umów o pracę - wypowiedzenie, ewentualnie porozumienie stron. Z drugiej strony można
  by "przesiedzieć cicho" całą sytuację ale, jak zauważyłaś, traciłabyś te 2 miesiące biorąc pod uwagę różne
  uprawnienia wynikające ze stażu pracy. Moja rada jest następująca: skoro i tak mamy do czynienia z trwającym
  stosunkiem pracy, to należałoby dążyć do zawarcia formalnej umowy o pracę na czas nieokreślony - pracodawca i
  tak płacił Tobie wynagrodzenie, myślę więc że ZUS i PIT też (też???) a więc "finansowo" nic ponad to nie traci - i w
  razie potrzeby odejścia, rozwiązać ją z dnia na dzień za porozumieniem stron. W razie czego zawsze można
  postraszyć nasłaniem PIP - naruszenie przepisów KP odnośnie zawarcia umowy - ale to jest już broń ostateczna...  Temat: Grill na balkonie
  To że ty nie lubisz grilla na balkonie to nie znaczy że ja też mam go nie lubić.
  Napisałaś że nikt nie podpisuje się imieniem i nazwiskiem, a ty zrobiłaś to samo.
  Cały ten temat grilla jest już wkurzający !!!
  UWAGA !!! Rada dla sąsiadów !!!
  Masz grilla i tolerancyjnych sąsiadów? Pal ile wlezie, aż się elewacja osmali.
  Masz grilla, a sąsiedzi nie tolerują jak go używasz? Jedź z grillem w miejsce
  gdzie możesz odpalić sprzęt, zjeść kiełbaske i napić się wódki (zimnej).
  UWAGA Nie prowadź samochodu pod wpływem alkoholu !!!

  Zgodnie z art. 87 § 1 kodeksu wykroczeń „Kto, znajdując się w stanie po użyciu
  alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu
  lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej
  niż 50 złotych.” Zgodnie z art. 87 § 2 kodeksu wykroczeń „Kto, znajdując się w
  stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze
  publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż określony w § 1 podlega
  karze aresztu do 14 dni albo grzywny.” W razie popełnienia wykroczenia
  określonego w § 1 lub 2 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.
  Zgodnie z art. 29 § 1 kodeksu wykroczeń zakaz prowadzenia pojazdów w przypadku
  popełnienia wykroczenia wymierza się w miesiącach lub latach, na okres od 6
  miesięcy do 3 lat.
  Kara aresztu trwa najkrócej 5, najdłużej 30 dni; wymierza się ją w dniach (art.
  19 k.w.). Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5.000 złotych, chyba że
  ustawa stanowi inaczej (art. 24 k.w.). Zgodnie z art. 20 k.w. kara ograniczenia
  wolności trwa 1 miesiąc. W czasie odbywania kary ograniczenia wolności ukarany:
  1) nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu,
  2) jest obowiązany do wykonywania pracy wskazanej przez sąd,
  3) ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.
  Odpowiedzialności za wykroczenie podlegać będzie tylko osoba, która jej
  popełniła, a nie osoba która np. użyczyła samochód.
  Pozdrawiam sąsiadów
  Temat: Okres wypowiedzenia
  Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

  Art.30

  § 1. Umowa o pracę rozwiązuje się:

  1) na mocy porozumienia stron,

  2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia
  (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),

  3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia
  (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),

  4) z upływem czasu, na który była zawarta,

  5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

  Art. 53.

  § 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

  1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

  a) dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy
  krócej niż 6 miesięcy,

  b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku
  oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy
  pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli
  niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą
  zawodową,

  2) w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn
  niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

  § 2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić w razie
  nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem - w
  okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a w przypadku odosobnienia pracownika
  ze względu na chorobę zakaźną - w okresie pobierania z tego tytułu
  wynagrodzenia i zasiłku.

  § 3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu
  się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności

  Możesz pan nie przyjść do pracy.Twórcy Kodeksu Pracy uporczywie opowiadają
  się przeciwko niewolnictwu dlatego też zgodnie z jego zapisami nikt nie może
  zmusić Cię do wykonywania pracy.Nie oznacza jednak że konsekwencji nie ma :

  1) pracodawca rozwiąże umowę o pracę bez wypowiedzenia ( brzydkie
  świadectwo pracy, oraz karencja w zasiłku dla bezrobotnych (180dni),

  2) pracodawca może nałożyć karę pieniężną w wysokości jednodniowego
  wynagrodzenia za każdy dzień nieobecności,

  3) Nie przychodząc do pracy, pracownik nie wywiązuje się właściwie z umowy
  zawartej z pracodawcą.Istnieje więc ryzyko, że wyrządzisz mu tym szkodę, którą
  będziesz musiał/a naprawić.Jesteś np.pracownikiem stacji benzynowej i z powodu
  twojej nie obecności stacja była nie czynna trzy dni.Wtedy pracodawca ma pełne
  prawo żądać od pracownika pieniężnego odszkodowania za wyrządzoną mu szkode.

  Najrozsądniejszym wyjściem z sytuacji będzie rozwiązanie umowy za porozumieniem
  stron (pracownik-pracodawca).Jednak pracodawca musi wyrażić zgode na takie
  porozumienie.Uczyni to w przypadku (...) jeżeli takie porozumienie nie wpłynie
  nie korzystnie na przebieg pracy w jego miejscu.Jeżeli pracodawca nie wyrazi
  zgode na porozumienie, rozwiązać umowe może pan zachowując prawny okres
  wypowiedzenia.W tym przypadku będzie pan musiał przepracować dwa tygodnie (
  jaki okres zatrudnienia?) zanim umowa zostanie rozwiązana.

  Umowa o pracę zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w której znajduje się
  zapis o dopuszczalności jej wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym
  wypowiedzeniem może być także rozwiązana przed upływem owych 6 miesięcy
  (uchwała SN z 7 września 1994 r., PZP 15/94).
  Temat: Płace w TVP SA
  Płace w TVP SA
  Uchwała Nr 167/2002
  Zarządu Spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna”
  z dnia 1 lipca 2002 r.
  w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania i przyznawania innych świadczeń
  związanych z pracą w „Telewizji Polskiej – Spółka Akcyjna”

  Na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Spółki, zgodnie z art. 772 Kodeksu pracy oraz
  art. 30 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U.
  Nr 55, poz. 234, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
  § 1
  W Regulaminie wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą
  w „Telewizji Polskiej – Spółka Akcyjna”, stanowiącym załącznik do uchwały Nr
  190/2000 Zarządu Spółki „Telewizja Polska- Spółka Akcyjna”, wprowadza się
  następujące zmiany:

  1) część A załącznika nr 2 do regulaminu otrzymuje brzmienie:

  TABELA
  STANOWISK I STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
  W CZASOWO-PREMIOWYM SYSTEMIE PŁAC

  Lp. Stanowisko Miesięczna stawkaWynagrodzenia zasadniczegow złotych
  1 2 3
  A. na stanowiskach administracyjnych, ekonomicznych, technicznych oraz w
  realizacji technicznej i programowej, z wyłączeniem wymienionych w cz. D
  1. - Dyrektor generalny 11.000 - 25.000
  2. - Dyrektor jednostki organizacyjnej – Redaktor Naczelny* 7.000 –
  21.000
  3. - Dyrektor jednostki organizacyjnej, nie wymieniony w lp. 2- Zastępca
  dyrektora jednostki organizacyjnej – Redaktora Naczelnego* 6.000 – 18.000
  4. - Zastępca dyrektora jednostki organizacyjnej, nie wymieniony w lp. 3-
  Główny księgowy w jednostce organizacyjnej- Doradca Zarządu 5.000 - 15.000
  5. - Zastępca głównego księgowego w jednostce organizacyjnej- Doradca
  członka Zarządu 4.000 - 12.000
  6. - Kierownika: zakładu, zespołu, działu, sekretariatu 3.500 - 10.500

  1 2 3
  7. - Kierownik wydziału- Radca prawny- Główny konserwator urządzeń
  telewizyjnych- Główny specjalista- Główny specjalista ds. BHP 3.000 – 9.000
  8. - Zastępca kierownika: zakładu, zespołu, działu 2.500 - 7.500
  9. - Zastępca kierownika wydziału- Kierownik: sekcji, pracowni- Kierownik
  ośrodka wypoczynkowego- Starszy konserwator urządzeń telewizyjnych- Starszy
  realizator techniczny: przekazu, fonii, wizji - w emisji- Starszy inspektor
  nadzoru inwestorskiego- Starszy inspektor techniczny emisji- Starszy inspektor
  emisji programu- Starszy: specjalista, handlowiec, dokumentalista, programista,
  informatyk, analityk, technolog- Specjalista ds. BHP 2.200 - 6.600
  10. - Realizator techniczny: przekazu, fonii, wizji – w emisji- Konserwator
  urządzeń telewizyjnych- Technolog emisji- Inspektor techniczny emisji-
  Inspektor emisji programu- Inspektor nadzoru inwestorskiego- Starszy inspektor
  ds. BHP- Starszy inspektor ochrony przeciwpożarowej 1.900 - 5.700
  11. - Kierownik: kancelarii tajnej, magazynu, zmiany- Specjalista,
  handlowiec, dokumentalista, programista, informatyk, analityk, technolog-
  Administrator obiektu- Planista emisji reklam- Referent prawny- Realizator
  techniczny filmu animowanego- Starszy redaktor techniczno-programowy 1.600 -
  4.800
  - Starszy specjalista rzemiosł artystycznych- Inspektor BHP- Inspektor
  ochrony przeciwpożarowej
  12. - Starszy: bibliotekarz, archiwista, dyspozytor, księgowy, kasjer,
  inspektor, technik- Redaktor techniczno-programowy- Starszy: zaopatrzeniowiec,
  magazynier 1.400 - 4.200
  13. - Bibliotekarz, archiwista, dyspozytor, księgowy, kasjer, inspektor,
  technik- Sekretarka- Specjalista rzemiosł artystycznych- Starszy referent
  1.200 - 3.600
  1 2 3
  14. - Młodszy: handlowiec, informatyk, programista, dokumentalista,
  planista, konserwator urządzeń telewizyjnych,- Młodszy realizator techniczny:
  przekazu, fonii, wizji - w emisji 1.000 - 3.000
  15. - Referent, kontysta, recepcjonista, zaopatrzeniowiec, magazynier,
  intendent 900 - 2.700
  16. - Maszynistka 800 - 2.400

  * stanowisko dziennikarskie - występuje w jednostce organizacyjnej będącej
  redakcją w rozumieniu prawa prasowego albo w jednostce organizacyjnej
  zajmującej się działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji

  §2
  Zmiany Regulaminu wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z
  pracą w „Telewizji Polskiej – Spółka Akcyjna”, o których mowa w § 1, wchodzą w
  życie od dnia 17 lipca 2002 r. Zobowiązuje się dyrektorów jednostek
  organizacyjnych do podania zmian do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w
  Spółce, tj. poprzez wyłożenie w ogólnie dostępnych miejscach lub w inny sposób
  przyjęty w jednostkach organizacyjnych, w nie przekraczalnym terminie do dnia 2
  lipca 2002 r.

  §3
  Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia.

  Prezes Zarządu „TVP-S.A.” - Robert
  Kwiatkowski .........................................

  Członek Zarządu „TVP-S.A.” - Tadeusz
  Skoczek .........................................

  A ja idiota myślałem, że w TVP pracują reżyserzy, scenografowie, operatorzy,
  dźwiękowcy .....  Temat: co zrobić z takim gnojem ?
  Na początek proponuję dokładnie sprawdzić, czy zgodnie z zasadami:
  Kodeks pracy:
  Art. 15. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i
  higieniczne warunki pracy.
  Art. 18[4]. § 1. Nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów
  i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy.
  ALE:
  Art. 18[5]. § 1. Społeczną kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów
  i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawuje społeczna inspekcja pracy.
  Art. 29. § 1. Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie, z wyraźnym
  określeniem rodzaju i warunków umowy, a w szczególności powinna określać:
  1) rodzaj pracy i miejsce jej wykonywania oraz termin rozpoczęcia pracy,
  Art. 30. § 4. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej
  na czas nie określony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna
  być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.
  § 5. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej
  rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym
  pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.
  >brak było zakresów obowiązków, a ja miałem sie zajmować dokumentami oraz wdroże
  > niami systemu informatycznego, a nie tym czy i jak został załadowany towar do
  samochodu

  pojednanie z pracodawcą:
  Art. 242. § 1. Pracownik może dochodzić swych roszczeń ze stosunku pracy na
  drodze sądowej.
  § 2. Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową pracownik może żądać wszczęcia
  postępowania pojednawczego przed komisją pojednawczą.
  § 3. Komisję pojednawczą powołują wspólnie pracodawca i zakładowa organizacja
  związkowa, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja
  związkowa - pracodawca, po uzyskaniu pozytywnej opinii pracowników.
  Art. 254. Jeżeli postępowanie przed komisją pojednawczą nie doprowadziło do
  zawarcia ugody, komisja na żądanie pracownika, zgłoszone w terminie 14 dni od
  dnia zakończenia postępowania pojednawczego, przekazuje niezwłocznie sprawę
  sądowi pracy. Wniosek pracownika o polubowne załatwienie sprawy przez komisję
  pojednawczą zastępuje pozew. Pracownik zamiast zgłoszenia tego żądania może
  wnieść pozew do sądu pracy na zasadach ogólnych.

  Więc spróbuj na piśmie za potwierdzeniem przyjęcia przez sekretariat zwrócić
  się do pracodawcy (zostaw sobie kopię) o ustanowienie takiej komisji, jeśli się
  nie zgodzi, to zastąpisz prośbę ustanowienia komisji pozwem. Sąd bardzo
  przychylnie spojrzy, bo będzie miał na piśmie Twoją próbę polubownego
  załatwienia sprawy, co będzie wskazywać na niechęć pracodawcy do załatwienia
  problemu. Jednocześnie podejmij kroki do wprowadzenia na teren firmy komisji
  BHP, oraz skarbówki. Podejmij działania wielotorowe. Pomyśl, znając strukturę
  firmy, gdzie jeszcze "uderzyć" Jeśli Twoje emocje spowodowane zwolnieniem
  opadną, napewno znajdziesz jeszcze inne elementy mogące przyprawić o bezsenność
  pracodawcę. A wiem, że w każdej firmie takich elementów jest bardzo dużo.
  Wystarczy pomyśleć. Może nielegalne oprogramowanie na jakimś kompie? Jesteś
  informatykiem. Znasz się na tym.
  Temat: Prawo a mobbing w PKO BP
  Prawo a mobbing w PKO BP
  Każdy z nas pracowników tego największego Banku znajdzie w tych przepisach
  paragraf, który jest łamany nagminnie przez przełożonych jak również przez
  równorzędnych pracowników.

  KODEKS PRACY
  Art. 94.3.nowego prawa pracy mówi:

  § 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.

  § 2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub
  skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym
  nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżona ocenę
  przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub
  ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu
  współpracowników.

  § 3. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od
  pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną
  krzywdę.

  § 4. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo
  dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne
  wynagrodzenie za prace, ustalane na podstawie odrębnych przepisów

  natomiast w KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  można znaleźć zapisy antymobbingowe

  Art. 24.
  Praca znajduje się pod ochrona Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje
  nadzór nad warunkami wykonywania pracy

  Art. 30.
  Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw
  człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona
  jest obowiązkiem władz publicznych

  Art. 32.
  1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy maja prawo do równego traktowania
  przez władze publiczne.
  2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub
  gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny

  Art. 45.
  1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez
  nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły
  sad.
  2. Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na moralność,
  bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia
  prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny. Wyrok ogłaszany jest
  publicznie

  Art. 51.
  3. Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów
  danych
  4. Każdy ma prawo do zadania sprostowania oraz usunięcia informacji
  nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawa.

  Art. 66.
  1. Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób
  realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa.

  Art. 80.
  Każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do Rzecznika
  Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw
  naruszonych przez organy władzy publicznej.
  Temat: Sposób zakończenia umowy o pracę po wychowawczym
  Moze zacytuje odpowiednie paragrafy )
  Kodeks pracy.
  Art. 186-7.
  Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek o
  obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego
  wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu.
  Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

  "jest obowiazany" czyli to problem pracodawcy a nie Twoj!!

  Art. 186-1.
  § 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od
  dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do
  dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie
  jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
  a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez
  wypowiedzenia z winy pracownika.

  Jak widzisz, likwidacja stanowiska pracy nie upowaznia pracodawcy do
  rozwiazania umowy o prace z pracownica korzystajaca z urlopu wychowawczego.
  Pracodawca moze jedynie skorzystac z mozliwosci:
  Art. 186-4.
  Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy
  na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku
  równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku
  odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od
  wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na
  stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.

  czyli zatrudnic na innym stanowisku zapewniajac wynagrodzenie w dotychczasowej
  wysokosci.

  >Masz na myśli zatrudnienie się u innego
  > pracodawcy na 1/2 etatu i równoczesne przebywanie na urlopie wychowawczym u
  > pierwszego pracodawcy. I co ? Nie grozi mi zwolnienie przez tego pierwszego,
  > jeżeli się dowie?

  Kodeks pracy zezwala na to:
  Art. 1862.
  § 1. W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u
  dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub
  szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad
  dzieckiem.

  § 2. W razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej
  opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy w
  terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia
  powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia
  wezwania.

  Podjecie zatrudnienia na 1/2 etetu nie stanowi jeszcze trwalego zaprzestania
  sprawowania osobistej opieki, kodeks sam dopuszcza taka mozliwosc, obnizenia
  czasu pracy do 1/2 etatu u dotychczasowego pracodawcy, a tym samym jak by daje
  przyzwolenie na takie zatrudnienie z jednoczesnym sprawowaniem osobistej opieki.

  > Co do odprawy; czy można gdzieś sprawdzić w jakiej wysokości odprawa mi się
  > należy

  www.rzeczpospolita.pl/Print/prawo/doc/zwo0501.html
  Pzdr
  Temat: Praca ON a uprawnienia?
  Czas pracy osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności nie może
  przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. W przypadku pracownika
  mającego znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności czas pracy nie może
  przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Wskazany wymiar czasu
  pracy musi być stosowany od następnego dnia po przedstawieniu pracodawcy
  orzeczenia o niepełnosprawności.
  Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę
  usprawniającą lub wypoczynek. Czas dodatkowej przerwy wynosi 15 minut i jest
  wliczany do czasu pracy. Dodatkowa przerwa 15 minut + 15 minut przerwy,
  wynikające z art. 129 poz. 10 Kodeksu pracy = 30 minut przerwy w pracy.
  Zgodnie z artykułem 19 Ustawy o rehabilitacji Zawodowej i społecznej oraz
  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osobom mającym znaczny i umiarkowany
  stopień niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy wynoszący
  10 dni roboczych w roku kalendarzowym.
  Urlop ten nie będzie przysługiwał, gdy pracownik ma prawo do urlopu
  wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych (np. urlopy dla
  nauczycieli) lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów (np.
  urlopy dla sędziów).
  Gdy wymiar takiego urlopu jest niższy niż 10 dni roboczych, zamiast niego
  pracownikowi przysługuje urlop dodatkowy w wymiarze wskazanym w ustawie, czyli
  10 dni roboczych.
  Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu pracownik niepełnosprawny nabywa po
  przepracowaniu roku po dniu orzeczenia znacznego lub umiarkowanego stopnia
  niepełnosprawności.
  Artykuł 20 ust. 1 pkt 1 ustawy przyznaje pracownikom niepełnosprawnym
  uczestniczącym w turnusach rehabilitacyjnych oddzielne uprawnienie. Jest to
  zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za udział w turnusie
  rehabilitacyjnym. Zwolnienie to (w wymiarze 21 dni roboczych) przysługuje – tak
  jak dodatkowy urlop wypoczynkowy – jedynie osobom zaliczonym do znacznego lub
  umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Może być ono udzielone nie częściej
  niż raz w roku. Wynagrodzenie za czas zwolnienia oblicza się jak ekwiwalent
  pieniężny za urlop wypoczynkowy.
  Pracownik mający znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności może w
  danym roku korzystać:
  - tylko z dodatkowego urlopu wypoczynkowego albo
  - tylko ze zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie
  rehabilitacyjnym albo
  - z obu tych uprawnień.
  W ostatnim przypadku obowiązuje zasada, że łączny wymiar urlopu dodatkowego i
  zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym nie może
  przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.
  Proponuję również zapoznać się z informacjami z linka:
  www.niepelnosprawni.info/ledge/x/5420
  Informacje na temat działalności powodującej zmniejszenie lub zawieszenie renty
  z tytułu niezdolności do pracy znajdują się w linku:
  www.zus.pl/swiadcze/emer011.htm  Temat: Do rakijki - druga ciąża w trakcie wychowawczego
  klubiale1 napisała:
  >Dowiedziałam się właśnie od
  > kadrowej w pracy, że jak urodzę drugie dziecko będąc na wychowawczym to
  > dostanę tylko 16 tyg macierzyńskiego (2 tyg mniej niż normalnie na II
  > dziecko),
  Prawda

  >a potem jak skończy się macierzyński pracodawca wcale nie ma
  > obowiązku udzielenia mi wychowawczego na drugie dziecko,
  Hmm, po macierzynskim na 2 dziecko korzystasz nadal z wychowawczego na 1
  dziecko tak dlugo , jak dlugo zechcesz(dodatek przysluguje przez 24 mies,
  z wychowawczego mozesz korzystac przez 3 lata)nastepnie skladasz wniosek o
  wychowawczy na 2 dziecko rowniez na 3 lata lub mniej, o ile tak Ci pasuje.
  Jezeli masz udzielony wychowawczy na 1 dziecko na 2 lata, to zloz nastepny
  wniosek o jego przedluzenie o okres trwania macierzynskiego, zeby wykorzystac
  te 24 mies. wyplaty dodatku 400zl na pierwsze dziecko a nastepnie kolejne 24
  mies. na 2 dziecko.
  Pracodawca nie ma prawa odmowic udzielenia urlopu wychowawczego!!

  z kodeksu pracy
  Art. 186.
  § 1. Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu
  wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad
  dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Do
  sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy
  zatrudnienia.
  § 4. Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika.

  Nie napisano, ze pracodawca "moze udzielic", a "udziela sie" co jest
  obligatoryjne!!

  >Czy jeśli wrócę do pracy w czasie ciąży np. na 1 dzień a potem będę
  > na zwolnieniu lekarskim aż do porodu, to czy dostanę normalny macierzyński i
  > potem pracodawca nie będzie mi mógł odmówić wychowawczego?

  Mozesz zlozyc wniosek o rezygnacji z dalszej czesci urlopu wychowawczego.
  Art. 1863. Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego:

  w każdym czasie - za zgodą pracodawcy,

  po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy - najpóźniej na 30 dni przed terminem
  zamierzonego podjęcia pracy.

  nie masz obowiazku wracania na 1 dzien do pracy, choroba nie wybiera, nie
  przychodzi"na zyczenie" w 2 dzien pracy, moze przyjsc w pierwszym dniu.
  Wowczas przysluguje Ci pelny wymiar maierzynskiego a nastepnie wychowawczy,
  wszytko bedzie zalezalo od Twojego gin. na jaki okres wystawi zwolnienie,
  niektorzy wystawiaja tylko na okres do 2 tyg przed porodem, ale wowczas, mysle,
  ze zacznie dolegac Ci np. kregoslup i otrzymasz zwolnienie od innego lekarza.

  >pracodawca nie będzie mi mógł odmówić wychowawczego?
  Pracodawca nigdy nie ma prawa odmowic udzielenia urlopu wychowawczego jezeli
  wniosek o takowy wplynal na 14 dni przed jego planowanym rozpoczeciem.
  Jezeli wplynie pozniej, to pracodawca MUSI udzielic urlopu po uplywie
  wymaganych 14 dni.

  Pzdr
  Temat: zwolnienie z pracyz winy pracodawcy z przyczyn ek.
  Odprawa się należy gdy zwolnienie jest z przyczyn niedotyczących pracowników, z
  tym że pracodawca musi zatrudniać co najmniej 20 pracowników. Nie musi być to
  tylko zwolnienie grupowe. Odprawa się należy przy zwolnieniach indywidualanych
  jeżeli powód niedotyczący pracowników jest wyłączną przyczyną wypowiedzenia.
  Podstawa prawna

  USTAWA
  z dnia 13 marca 2003 r.
  o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn
  niedotyczących pracowników1)
  (Dz. U. z dnia 22 maja 2003 r.)
  Art. 1. 1. Przepisy ustawy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez
  pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z
  przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez
  pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie
  nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:
  1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
  2) 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej
  niż 300 pracowników,
  3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej
  pracowników
  - zwanego dalej "grupowym zwolnieniem".
  2. Liczby odnoszące się do pracowników, o których mowa w ust. 1, obejmują
  pracowników, z którymi w ramach grupowego zwolnienia następuje rozwiązanie
  stosunków pracy z inicjatywy pracodawcy na mocy porozumienia stron, jeżeli
  dotyczy to co najmniej 5 pracowników.

  Art. 8. 1. Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach
  grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:
  1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u
  danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
  2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego
  pracodawcy od 2 do 8 lat;
  3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego
  pracodawcy ponad 8 lat.
  2. Przy ustalaniu okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, przepis art. 36
  § 11 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio.
  3. Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu
  ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
  4. Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego
  minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych
  przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

  Art. 10. 1. Przepisy art. 5 ust. 3-7 i art. 8 stosuje się odpowiednio w razie
  konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20
  pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli
  przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy
  lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie
  nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż określona w
  art. 1.
  2. W przypadku określonym w ust. 1 pracodawca może rozwiązać stosunki pracy, w
  drodze wypowiedzenia, z pracownikami, których stosunek pracy podlega z mocy
  odrębnych przepisów szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem
  i wobec których jest dopuszczalne wypowiedzenie stosunku pracy w ramach
  grupowego zwolnienia, pod warunkiem niezgłoszenia sprzeciwu przez zakładową
  organizację związkową w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o
  zamierzonym wypowiedzeniu.
  3. Pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy i płacy pracownikom, o których
  mowa w ust. 2, jeżeli z przyczyn określonych w ust. 1 nie jest możliwe dalsze
  ich zatrudnianie na dotychczasowych stanowiskach pracy. W takim przypadku
  stosuje się art. 38 Kodeksu pracy.
  4. Jeżeli wypowiedzenie warunków pracy i płacy w okolicznościach określonych w
  ust. 3 powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikom przysługuje, przez okres
  nieprzekraczający 6 miesięcy, dodatek wyrównawczy obliczony według zasad
  wynikających z Kodeksu pracy. Prawo do dodatku wyrównawczego nie przysługuje
  pracownikom, których szczególna ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę
  wynika z art. 41 Kodeksu pracy.
  5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się do pracowników będących posłami,
  senatorami lub radnymi, w okresie, w którym ich stosunek pracy podlega z mocy
  odrębnych przepisów szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem.
  Temat: urlop zdrowotny a wypowiedzenie....
  Sąd Najwyższy

  Uchwała

  z dnia 7 grudnia 2006 r.

  (I PZP 4/2006)

  W przypadku istnienia podstaw do rozwiązania stosunku pracy z mianowanym
  nauczycielem z przyczyn wskazanych w art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26
  stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
  poz. 674 z zm.) nie stosuje się art. 41 Kodeksu pracy.
  Niepublikowane

  Skład Orzekający
  Przewodniczący: Sędzia SN Zbigniew Myszka (spr.).
  Sędziowie SN: Beata Gudowska, Roman Kuczyński.
  Protokolant: Edyta Jastrzębska.
  Wprowadzenie
  Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Danuty D. przeciwko Gimnazjum Nr 3 w K. o
  zapłatę, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i
  Spraw Publicznych w dniu 7 grudnia 2006 r., zagadnienia prawnego przekazanego
  przez Sąd Okręgowy - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie z dnia 24
  sierpnia 2006 r.,
  "Czy w przypadku istnienia podstaw do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem
  mianowanym z przyczyn wskazanych w art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela
  znajduje zastosowanie art. 41 Kodeksu Pracy?"
  podjął uchwałę:
  W przypadku istnienia podstaw do rozwiązania stosunku pracy z mianowanym
  nauczycielem z przyczyn wskazanych w art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26
  stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.
  674 ze zm.) nie stosuje się art. 41 Kodeksu pracy.
  Uzasadnienie

  - Stan fakt.
  Przedstawione Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne ujawniło
  się w następującym stanie faktycznym. Powódka Danuta D. była nauczycielem
  dyplomowanym matematyki zatrudnionym od dnia 1 września 2001 r. na podstawie
  mianowania w Gimnazjum Nr 3 Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 23 w K. Pismem
  z dnia 27 maja 2003 r. otrzymała wypowiedzenie rozwiązujące stosunek pracy z
  dniem 31 sierpnia 2003 r. Jako przyczynę wypowiedzenia wskazano zmiany
  organizacyjne w szkole powodujące zmniejszenie liczby oddziałów klasowych i
  zmianę planu nauczania, uniemożliwiające zatrudnienie powódki w pełnym wymiarze
  zajęć (art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
  Nauczyciela, tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm., powoływanej
  dalej jako Karta Nauczyciela). W okresie od dnia 3 sierpnia 2002 r. do dnia 2
  sierpnia 2003 r. powódka przebywała na płatnym urlopie dla poratowania zdrowia.
  Jej wynagrodzenie miesięczne wynosiło 2.329,20 zł brutto. Arkusz organizacyjny
  w swej pierwotnej wersji zakładał mniejszą liczbę oddziałów w roku szkolnym
  2003/2004 niż w roku szkolnym 2002/2003. W związku z zastrzeżeniami, jakie
  rodzice nauczanych przez powódkę dzieci mieli do prowadzonych przez nią lekcji
  w roku szkolnym 2001/2002, wystąpili oni do dyrekcji szkoły żądając reakcji na
  niepedagogiczne zachowania powódki oraz zmiany nauczyciela matematyki. Uchwałą
  Rady Pedagogicznej z dnia 30 sierpnia 2001 r. powódka wraz z dwojgiem innych
  nauczycieli została jednogłośnie pozytywnie zaopiniowana do pełnienia
  dodatkowych czynności określonych jako funkcja społecznego inspektora pracy.
  Temat: aległy urlop
  Nie, nie, po macierzynskim przysluguje ci CALY urlop wypoczynkowy (20 lub 26
  dni zaleznie od stazu pracy)+ jeszcze 2 dni dodatkowe na opieke nad dzieckiem.
  U mnie w pracy tez na poczatku chcieli mi dac proporcjonalnie wyliczone dni,
  ale nawet w Panstwowej Inspekcji Pracy potwierdzili mi, ze po macierzynskim
  mamy prawo do calego urlopu wypoczynkowego. Podali mi nawet dokument, na ktory
  powinnam sie powołac, a mianowicie: "Wyjaśnienia PIP: Praca i zabezpieczenie
  społeczne" z 2002r.
  Podyktowali mi nawet najważniejszy fragment:"Anna Bydloń-specjalistka z
  departamentu prawnego:
  Zgodnie z art. 163 & 3 Kodeksu Pracy pracodawca powinien udzielić na wniosek
  pracownicy przysługujący jej urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze bezpośrednio
  po urlopie macierzyńskim. Fakt, że pracownica zamierza skorzystać z urlopu
  wychowawczego pozostaje bez wpływu na jej prawo do urlopu wypoczynkowego."
  Przypominam ci jeszcze raz o tych dodatkowych 2 dniach opieki nad dzieckiem.
  Na stronie Panstwowej Inspekcji Pracy tez jest fragment, ze nalezy sie caly
  urlop (i oczywiscie zalegly z poprzedniego roku, jesli taki pozostal).
  W tym linku znajdziesz fragment, ktory i tak skopiowalam nizej:
  www.pip.gov.pl/html/pl/html/99020506.htm
  "Przepisy urlopowe zawarte w kodeksie pracy wyraźnie w kodeksie pracy wskazują,
  że pracownik ma wykorzystać urlop wypoczynkowy w terminie uzgodnionym przez
  obie strony - odpowiada Roman Zemanek z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu
  („Nowa Trybuna Opolska” z 30.05.br., „Urlop jest do uzgodnienia” . - Oznacza
  to, że pracodawca i pracownik termin urlopu uzgadniają poprzez plan urlopów
  (jeżeli tak tworzony jest u danego pracodawcy) lub poprzez indywidualne
  uzgodnienia. Taka jest zasada. Występują jednak od niej trzy odstępstwa:

  pracownica po zakończonym urlopie macierzyńskim ma prawo wystąpić o urlop
  wypoczynkowy (zarówno zaległy, jaki i cały urlop bieżącego roku), a pracodawca
  w razie otrzymania takiego wniosku ma obowiązek jego udzielenia,

  pracodawca może bez zgody pracownika udzielić mu urlopu wypoczynkowego (w
  wymiarze proporcjonalnym z danego roku plus zaległego, jeżeli taki pozostał)
  wyłącznie w okresie biegnącego wypowiedzenia,

  tzw. urlop na żądanie – pracownik z należnego mu wymiaru może w danym roku
  wziąć taki urlop (4 dni) bez uzyskiwania zgody pracodawcy. Może wziąć te dni
  pojedynczo lub nawet 4 dni razem. Żądanie takiego urlopu (w razie braku jego
  wcześniejszego uzgodnienia) należy zgłosić nawet w dniu, w którym pracownik
  miał świadczyć pracę, nie później jednak niż do końca swojej „dniówki roboczej”.
  Zerknij tez na strone:
  www.gofin.pl/podp.php/205/1108/57450/
  Tez potwierdza sie, ze po macierzynskim mozesz wziac caly wypoczynkowy.
  Natomiast jak sie wraca z wychowawczego to urlop wypoczynkowy przysluguje
  proporcjonalnie.
  Upominajcie sie o swoje!!!
  Temat: NAIWNIACY, którzy pracują po 12 godzin dziennie
  Gość portalu: Wojtek napisał(a):

  > Zasadniczo to była odpowiedź na mail Magdy, ale postanowiłem go trochę
  > przerobić i zrobić bardziej uniwersalny, bo widzę że to jakaś plaga.
  >
  >
  > "Ja zasadniczo pracuje 8-10 godzin dziennie i za kazdą nadgodzinę mam płatne.
  > Mój pracodawca to firma zagraniczna o bardzo wysokiej kulturze. Dba o
  > pracowników, bo wie że wierni i zmotywowani pracownicy to siła któa pcha
  > firmę na przód. Nie zgadzam się z tym że jeśli zarabiasz więcej to musisz
  > dłużej pracować. Czy Wy ludzie w ogóle zdajecie sobie sprawę że 90%
  > pracowników w Polsce jest wykorzystywana za nędzne pięniądze? A dlaczego tak
  > się dzieje? Bo ludzie nie umieją mówić: NIE. DOSYĆ! Czy słowo asertywność coś
  > Wam mówi? To jest właśnie umiejętność mówienia NIE mi.in szefowi jak każe
  > zostać po godzinach. Prędzej zniszczysz sobie zdrowie, popsujesz kontakty z
  > rodziną niż zrobisz karierę w tej firmie. Gdyby wszyscy ludzie mieli dumę, to
  > nikt by nie pracował dla tych wyzutych z wszelkich uczuć dorobkiewiczów i
  > menadżerów po szkole średniej. W ten sposób rynek pracy w Polsce nie byłby
  > tak żałosny jakim jest teraz. Ludzie dla samej pracy (choćby za grosze)
  > gotowi są wejść do d...y szefowi.
  > Moja dziewczyna pracowała u pajaca, który zatrudniał wszystkich na umowę o
  > dzieło (dziełem był wykaz czynności jakie zrobili), bo w ten sposób unikał
  > podatków, ZUSow itd. Otwierał "nie-pracownikom" (bo tak naprawdę miał tylko
  > kontraktorów) kuchnię o 11.30 na 15 minut. Jak ktoś nie zdążył sobie zrobić
  > herbaty to już jego problem. I wyobraźcie sobie że pracowali tam nawet ludzie
  > po studiach, po 2-3 lata i liczyli na awans ! Czy to nie jest naiwność?
  >
  > Ale też mam doświadczenia z tej drugiej strony. Kolega zatrudniał do pracy na
  > stanowisko kierownicze w polskiej firmie i żalił się do mnie że wszyscy chcą
  > od razu zarabiać wielkie pieniądze. Chcieli 4-5 tys. złotych miesięcznie,
  > podczas gdy ja wiem że w mojej firmie (gdzie się ceni ludzi) kierownicy
  > zarabiają 2-3 razy tyle. Trochę mu nawsadzałem (przeszedł pranie mózgu przy
  > piwie :) za to i mam nadzieję że zmienił podejście.
  >
  > Praca to życie. Po co marnować życie na pracę która nie jest nas godna?
  >
  > Podsumowując. Radziłbym osobom które pracują po 12 godzin dziennie aby
  > pomyśleli o swoim życiu. Jeśli nie zacząłaś nawet szukać pracy to się dziwię.
  > Jeśli jej nie rzucisz jutro to według mnie tylko dlatego że niestać Cię na
  > utrzymanie bez pracy (brak oszczędności, rodziny, wsparcia). Z doświadczenia
  > wiem że rozmowa z szefem idiotą nic Ci nie da. Powie że na Twoje miejsce są
  > setki ludzi którzy będą pracować po 15 godzin dziennie, spać w pracy i
  > zarabiac 1/2 tego co Ty. I wiesz co jest najzabawniejsz? Ma rację ! I
  > utwierdzają go w tym takie wypowiedzi jak czytałem na tym forum. Ludzie,
  > prawo jest o tyle skuteczne, o ile wszyscy czuwają nad jego przestrzeganiem.
  > Czemu nie iść do sądu pracy z oskarżeniem o łamanie kodeksu pracy? Ktoś musi
  > nauczyć chamów przy żłobie że innych ludzi należy szanować, a nie niszczyć im
  > życie. Nadgodziny są płatne 150-200%. Czy Wy o tym wiecie?
  >
  > Pozdrawiam
  > WP
  >
  > P.S.
  > Cytaty z kodeksu pracy, które pomogą naiwnie wykorzystywanym (RADZĘ
  > PRZECZYTAĆ):
  > Art. 133
  > § 2. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z okolicznościami
  > określonymi w § 1 pkt 2 nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 4
  > godzin na dobę i 150 godzin w roku kalendarzowym.
  >
  > Art. 134. § 1. Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego
  > wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:
  >
  > 1) 50 proc. wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających
  > w dni powszednie oraz w niedziele i święta będące dla pracownika dniami pracy
  > zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
  >
  > 2) 100 proc. wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych
  > przypadających w nocy, w godzinach nadliczbowych w niedziele i święta nie
  > będące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu
  > pracy, a także w godzinach nadliczbowych przypadających w dniu wolnym od
  > pracy udzielonym w zamian za pracę w niedzielę lub w święto będące dla
  > pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy."
  >

  KOCHANY ASERTYWNYM TO MOŻNA BYĆ WOBEC SWOICH DZIECI A I TO NIE ZAWSZE. W PRACY
  ASERTYWNOŚĆ ZNACZY JEDNO WON Z ROBOTY NA TWOJE MIEJSCE SĄ DZIESIĄTKI INNYCH.
  Temat: NAIWNIACY, którzy pracują po 12 godzin dziennie
  NAIWNIACY, którzy pracują po 12 godzin dziennie
  Zasadniczo to była odpowiedź na mail Magdy, ale postanowiłem go trochę
  przerobić i zrobić bardziej uniwersalny, bo widzę że to jakaś plaga.

  "Ja zasadniczo pracuje 8-10 godzin dziennie i za kazdą nadgodzinę mam płatne.
  Mój pracodawca to firma zagraniczna o bardzo wysokiej kulturze. Dba o
  pracowników, bo wie że wierni i zmotywowani pracownicy to siła któa pcha
  firmę na przód. Nie zgadzam się z tym że jeśli zarabiasz więcej to musisz
  dłużej pracować. Czy Wy ludzie w ogóle zdajecie sobie sprawę że 90%
  pracowników w Polsce jest wykorzystywana za nędzne pięniądze? A dlaczego tak
  się dzieje? Bo ludzie nie umieją mówić: NIE. DOSYĆ! Czy słowo asertywność coś
  Wam mówi? To jest właśnie umiejętność mówienia NIE mi.in szefowi jak każe
  zostać po godzinach. Prędzej zniszczysz sobie zdrowie, popsujesz kontakty z
  rodziną niż zrobisz karierę w tej firmie. Gdyby wszyscy ludzie mieli dumę, to
  nikt by nie pracował dla tych wyzutych z wszelkich uczuć dorobkiewiczów i
  menadżerów po szkole średniej. W ten sposób rynek pracy w Polsce nie byłby
  tak żałosny jakim jest teraz. Ludzie dla samej pracy (choćby za grosze)
  gotowi są wejść do d...y szefowi.
  Moja dziewczyna pracowała u pajaca, który zatrudniał wszystkich na umowę o
  dzieło (dziełem był wykaz czynności jakie zrobili), bo w ten sposób unikał
  podatków, ZUSow itd. Otwierał "nie-pracownikom" (bo tak naprawdę miał tylko
  kontraktorów) kuchnię o 11.30 na 15 minut. Jak ktoś nie zdążył sobie zrobić
  herbaty to już jego problem. I wyobraźcie sobie że pracowali tam nawet ludzie
  po studiach, po 2-3 lata i liczyli na awans ! Czy to nie jest naiwność?

  Ale też mam doświadczenia z tej drugiej strony. Kolega zatrudniał do pracy na
  stanowisko kierownicze w polskiej firmie i żalił się do mnie że wszyscy chcą
  od razu zarabiać wielkie pieniądze. Chcieli 4-5 tys. złotych miesięcznie,
  podczas gdy ja wiem że w mojej firmie (gdzie się ceni ludzi) kierownicy
  zarabiają 2-3 razy tyle. Trochę mu nawsadzałem (przeszedł pranie mózgu przy
  piwie :) za to i mam nadzieję że zmienił podejście.

  Praca to życie. Po co marnować życie na pracę która nie jest nas godna?

  Podsumowując. Radziłbym osobom które pracują po 12 godzin dziennie aby
  pomyśleli o swoim życiu. Jeśli nie zacząłaś nawet szukać pracy to się dziwię.
  Jeśli jej nie rzucisz jutro to według mnie tylko dlatego że niestać Cię na
  utrzymanie bez pracy (brak oszczędności, rodziny, wsparcia). Z doświadczenia
  wiem że rozmowa z szefem idiotą nic Ci nie da. Powie że na Twoje miejsce są
  setki ludzi którzy będą pracować po 15 godzin dziennie, spać w pracy i
  zarabiac 1/2 tego co Ty. I wiesz co jest najzabawniejsz? Ma rację ! I
  utwierdzają go w tym takie wypowiedzi jak czytałem na tym forum. Ludzie,
  prawo jest o tyle skuteczne, o ile wszyscy czuwają nad jego przestrzeganiem.
  Czemu nie iść do sądu pracy z oskarżeniem o łamanie kodeksu pracy? Ktoś musi
  nauczyć chamów przy żłobie że innych ludzi należy szanować, a nie niszczyć im
  życie. Nadgodziny są płatne 150-200%. Czy Wy o tym wiecie?

  Pozdrawiam
  WP

  P.S.
  Cytaty z kodeksu pracy, które pomogą naiwnie wykorzystywanym (RADZĘ
  PRZECZYTAĆ):
  Art. 133
  § 2. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z okolicznościami
  określonymi w § 1 pkt 2 nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 4
  godzin na dobę i 150 godzin w roku kalendarzowym.

  Art. 134. § 1. Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego
  wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

  1) 50 proc. wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających
  w dni powszednie oraz w niedziele i święta będące dla pracownika dniami pracy
  zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

  2) 100 proc. wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych
  przypadających w nocy, w godzinach nadliczbowych w niedziele i święta nie
  będące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu
  pracy, a także w godzinach nadliczbowych przypadających w dniu wolnym od
  pracy udzielonym w zamian za pracę w niedzielę lub w święto będące dla
  pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy."
  Temat: Szybko o nowych przepisach
  Szybko o nowych przepisach
  Od 1 stycznia 2003 r. zmienione zostały zasady udzielania urlopu
  wypoczynkowego pracownikom zatrudnionym w równoważnych normach czasu pracy.
  Zgodnie z art. 154 § 4 Kodeksu pracy pracownik zatrudniony w równoważnych
  normach czasu pracy lub przy dozorze urządzeń, lub przy pracach związanych z
  częściowym pozostawaniem w pogotowiu do pracy, którego rozkład czasu pracy
  przewiduje większą liczbę dni wolnych od pracy niż w przypadku pracownika
  pracującego po 8 godzin dziennie, otrzymuje urlop wypoczynkowy w dniach
  pracy i w dniach wolnych od pracy w takiej proporcji, w jakiej te dni
  występują w czasie wykonywania pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem
  czasu pracy.

  Od 1 lutego 2003 r. osobie niepełnosprawnej przysługuje dodatkowo 15
  minutowa przerwa w pracy na ćwiczenia usprawniające lub wypoczynek, wliczana
  do czasu pracy. Dodając do tego przerwę wynikającą z kodeksu pracy (15
  min.), która przysługuje pracownikom, których dobowy wymiar czasu pracy
  wynosi, co najmniej 6 godzin, to pracownikom niepełnosprawnym przysługuje
  przerwa 30 -minutowa wliczana do czasu pracy.Zatrudnionej osobie
  niepełnosprawnej, zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia
  niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10
  dni roboczych w roku kalendarzowym. Pamiętajmy, że prawo do pierwszego
  urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu
  zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności. Chodzi
  oczywiście o urlop dodatkowy oprócz tego przysługującego każdemu
  pracownikowi na zasadach ogólnych. Jednak urlop taki nie będzie przysługiwał
  osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26
  dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów.

  Od 1 stycznia 2003 r. zmieniła się definicja zakładowej organizacji
  związkowej. Jest nią według zmian organizacja związkowa, która zrzesza co
  najmniej 10 pracowników lub nakładców.

  Od 1 lipca 2003 r. weszły w życia ograniczenia ilościowe, co do związkowców,
  którzy podlegają ochronie przed zwolnieniem. Do tej chwili pracodawca
  zobowiązany jest uzyskać zgodę organizacji związkowej w przypadku
  rozwiązania stosunku pracy, jednostronnej zmiany warunków pracy lub płacy
  (na niekorzyść pracownika związkowca, a konkretnie pracownika, który jest
  członkiem zarządu lub komisji rewizyjnej organizacji związkowej). Beż
  uzyskania takiej zgody pracodawca nie może dokonać powyższych działań
  podczas mandatu związkowca i aż do roku po okresie mandatu.

  Od 1 lipca 2003 r. pracodawca nie będzie mógł bez zgody zakładowej
  organizacji związkowej wypowiedzieć warunków pracy i płacy oraz rozwiązać
  stosunku pracy, ale teraz z imiennie wskazanym przez zarząd członkiem
  zarządu lub innym członkiem związku, który jest uprawniony do jej
  reprezentowania wobec pracodawcy czy organu. Ochrona taka trwać będzie przez
  czas, jaki w swojej uchwale wskaże zarząd (ochrona będzie mogła być
  przewidziana na okres dłuższy najwyżej jeszcze przez rok). Dodatkowo takiej
  ochronie podlegać może tylko związkowiec z reprezentatywnej zakładowej
  organizacji związkowej, w przypadku niereprezentatywnej organizacji
  związkowej chroniony będzie tylko 1 pracownik, który zostanie wskazany przez
  zarząd w uchwale.

  Zmiany w ustawie o ,,zwolnieniach grupowych" zaczęły obowiązywać od 1 lipca
  2003 r. Przepisy znowelizowanej ustawy w sposób odmienny regulują kwestie
  zwolnień grupowych i indywidualnych z przyczyn dotyczących pracodawcy.
  Pracodawca, który zatrudnia mniej niż 20 pracowników, w przypadku
  dokonywania zwolnień grupowych, nie będzie musiał wypłacać pracownikom
  odpraw. Samą procedurę zwolnień grupowych skrócono z 45 na 30 dni. Wysokość
  odprawy z tytułu zwolnień grupowych będzie uzależniona od zakładowego stażu
  zatrudnienia u pracodawcy, który dokonuje zwolnień grupowych.

  Pozdrawiam Deron
  Temat: Sluzba zdrowia
  Zle ci wiadomo ;)
  KODEKS PRACY
  Dział dziesiąty - Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Rozdzial VI - Profilaktyczna ochrona zdrowia

  Art. 229.

  § 1. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

  1) osoby przyjmowane do pracy,

  2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy
  przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla
  zdrowia lub warunki uciążliwe.

  Badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie do pracy u
  danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych
  warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po
  rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

  § 2. Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do
  pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega
  ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania
  pracy na dotychczasowym stanowisku.

  § 3. Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości
  w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi
  badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te
  badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów
  przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

  § 4. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia
  lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

  § 5. Pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na działanie
  substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających jest obowiązany
  zapewnić tym pracownikom okresowe badania lekarskie także:

  1) po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami,

  2) po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o
  objęcie takimi badaniami.

  § 6. Badania, o których mowa w § 1, 2 i 5, są przeprowadzane na koszt
  pracodawcy. Pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki
  zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy.

  § 7. Pracodawca jest obowiązany przechowywać orzeczenia wydane na podstawie
  badań lekarskich, o których mowa w § 1, 2 i 5.

  § 8. Minister zdrowia i opieki społecznej w porozumieniu z ministrem pracy i
  polityki socjalnej określi w drodze rozporządzenia:

  1) tryb i zakres badań lekarskich, o których mowa w § 1, 2 i 5, oraz
  częstotliwość badań okresowych, a także sposób dokumentowania i kontroli badań
  lekarskich,

  2) tryb wydawania i przechowywania orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w
  kodeksie pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie,

  3) zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w § 6 zdanie drugie,

  4) dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać lekarze
  przeprowadzający badania, o których mowa w § 1, 2 i 5, oraz sprawujący
  profilaktyczną opiekę zdrowotną, o której mowa w § 6 zdanie drugie.  Temat: Targi wokół handlu w niedzielę
  Walka o niedzielny handel 17:18 20.08.2004
  piątek

  Tygodniowy komentarz makroekonomiczny WGI
  Władze Radomia podjęły uchwałę, na mocy której zadecydowano, że w niedziele i
  święta można będzie handlować jedynie w godzinach od 11 do 14. Nad podobnymi
  uchwałami pracują już samorządy wielu innych polskich miast, m.in. Gdańska,
  Częstochowy, Białegostoku i Przemyśla.

  Jesteśmy więc świadkami kuriozalnej sytuacji, w której wybrani przez nas
  przedstawiciele we władzach samorządowych zamiast realizować nasze oczekiwania
  robią coś zupełnie innego. Jeśli zakaz handlu w niedziele i święta stanie się
  normą warto się zastanowić, jakie reperkusje odczuje Polska gospodarka.

  Założeniem proponowanych zakazów ma być przywrócenie pracownikom prawa do
  odpoczynku w dni urzędowo wolne. Wydaje się jednak, że Radomscy radni
  zapomnieli w jakich realiach gospodarczych przyszło im rządzić. Bezrobocie w
  mieście sięga 30 proc., większość dużych znanych zakładów upadła: Radoskór,
  Łucznik, czy fabryka telefonów. W Radomiu znajduje się kilka dużych sieci
  handlowych a dwie nowe są w budowie. Jedynym widocznym efektem wprowadzenia
  zakazu pracy w niedziele będzie – zamiast poprawy warunków pracy – redukcja
  zatrudnienia. W większości hipermarketów już szykują się zwolnienia w wielkości
  od 6 do nawet 20 proc. kadry. Należy również pamiętać, że z dużymi sieciami
  handlowymi związanych jest wiele rodzajów przedsiębiorstw np. transportowych,
  komunalnych, które również zostaną zmuszone do redukcji zatrudnienia w skutek
  spadku obrotów u swych kontrahentów. Jeżeli "syndrom radomski" dotknie
  większości polskich miast to jedynym jego następstwem będzie kolejny wzrost
  bezrobocia w skali kraju i wydłużenie się kolejek bezrobotnych w urzędach
  pracy. Należy przypomnieć naszym władzom samorządowym, że aby korzystać z
  przywileju odpoczynku po pracy to trzeba najpierw tę pracę mieć.

  Inną przesłanką wprowadzenia zakazu pracy w dni świąteczne była chęć uderzenia
  w super- i hipermarkety. Paradoksalnie praktyka może być jednak diametralnie
  różna od zamierzonej. Średni dzienny obrót hipermarketu należącego do dużej
  sieci handlowej to ok. 500 tys. PLN. Praktyka może być więc taka, że sklepy te
  będą czynne przez całą niedzielę płacąc niezbyt wysokie, w porównaniu z ich
  obrotami (a wręcz śmiesznie niskie), sankcje (ok. 2500 PLN). Zakaz ten
  najbardziej dotknie małe przedsiębiorstwa, których obroty są znacznie niższe i
  nie będą mogły pozwolić sobie na płacenie kar. Należy pamiętać, że w Polsce to
  małe i średnie przedsiębiorstwa tworzą najwięcej miejsc pracy i wytwarzają aż
  65 proc. PKB.

  Niedzielny handel stał się już w Polsce normą a wielu ludzi z racji braku czasu
  w inne dni tygodnia duże zakupy robi tylko w weekendy. Wielkie sklepy mają w te
  dni dwa razy więcej klientów niż w dni pracujące. Proponowany zakaz odbiera
  konsumentom tak ważną w podejściu marketingowym możliwość zrobienia zakupów w
  czasie i miejscu najbardziej im odpowiadającym i dogodnym. Zakaz utrudni więc
  życie przeciętnemu Kowalskiemu, a przez wprowadzenie tych obostrzeń handlowych
  nieunikniony wydaje się również wzrost szarej strefy, szczególnie jeśli chodzi
  o sprzedaż artykułów alkoholowych i tytoniowych, a co za tym idzie spadek
  wpływów do budżetu państwa. Inny ważnym aspektem jest aspekt prawny. Zakaz
  ogranicza konstytucyjną swobodę działalności gospodarczej i artykuł 32 p. 1
  ustawy zasadniczej o równym traktowaniu wszystkich przez władze publiczne. Nie
  może być mowy o równym traktowaniu, jeśli wszystkie sklepy nie mogą handlować
  przez cały dzień, a np. stacje benzynowe mogą. Naruszony zostaje również Art. 5
  ustawy Prawo działalności gospodarczej, który mówi: „Podejmowanie i wykonywanie
  działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z
  zachowaniem warunków określonych przepisami prawa”. Przepisy prawa są tu
  zachowane, ponieważ kodeks pracy z zastrzeżeniami zezwala na handel w niedzielę
  i święta. Władze samorządowe uchwałami o zakazie pracy w niedzielę dają
  świadectwo temu, że w Polsce notorycznie łamane jest prawo, gdyż Kodeks Pracy
  gwarantuje za pracę w niedziele i święta wyższą stawkę wynagrodzenia (art.
  134§1 p.1 i 2 KP). Nie należy więc zabraniać ludziom pracować, tylko bardziej
  zatroszczyć się o to, by ich prawa pracownicze były przestrzegane zarówno przez
  hipermarkety, jak i małe sklepy osiedlowe.

  Richard Mbewe
  Warszawska Grupa Inwestycyjna S.A.
  Temat: kochani - może wiecie ;-((
  marteczka271 napisała:

  > 13 grudnia kończy mi się urlop macierzyński,szykowałam się na wychowawczy ale
  > mój pracodawca stwierdził że juz mnie nie chce i mnie zamierza zwolnić...;-((
  Zloz wniosek o urlop wychowawczy. Od chwili zlozenia wniosku, az do konca
  urlopu wychowawczego jestes chroniona. Pracodawca nie ma prawa wypowiedziec Ci
  umowy o prace.
  Art. 186. Kodeksu pracy.
  § 1. Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu
  wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad
  dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Do
  sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy
  zatrudnienia.

  Art. 186-1. § 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w
  okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu
  wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę
  umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub
  likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie
  umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

  Wazne jest, kto pierwszy, Czy Ty wniosek, czy on wypowiedzenie.

  § 2. W przypadku złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu
  wychowawczego po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę,
  umowa rozwiązuje się w terminie wynikającym z tej czynności.

  On nie ma prawa wypowiedziec Ci umowy o prace do 13 grudnia, ale Ty masz prawo
  zlozyc wniosek o wychowawczy chocby jutro. Daj sobie pokwitowac na kopii, a
  jezeli odmowi, wyslij poleconym!!
  Naleza Ci sie jeszcze 2 dni opieki nad dzieckiem za rok 2004, koniecznie
  napisz wniosek i wykorzystaj.
  Pracodawca ma obowiazek udzielenia urlopu wychowawczego najwczesniej po 14
  dniach od otrzymania wniosku. Jezeli zlozysz jutro, to mozesz go rozpoczac
  najwczesniej po 2 tygodniach, czyli 21 grudnia.
  14-15 grudnia, opieka nad dzieckiem, jezeli zostalo Ci pare dni urlopu
  wypoczynkowego za rok 2004, to pracodawca ma obowiazek udzielenia go
  bezposrednio po macierzynskim, czyli od 16 grudnia, jezeli nie, to chyba nie
  bedziesz miala problemu z uzyskaniem tygodniowego zwolnienia lekarskiego
  na "chore" dziecko albo na siebie.
  Nawet jezeli wrocisz na te pare dni do pracy, nie ma prawa wypowiedziec Ci
  umowy o prace.

  mysle, ze lepiej nie pokazywac mu sie na oczy:_))
  bo jezeli nawet
  "Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w
  razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą
  przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy
  pracownika."

  to nie wiadomo, co mu przyjdzie do glowy, moze probowac nawet bez
  wypowiedzenie, czyli tzw. dyscyplinarke, jakies zarzuty spreparowac, a potem
  sady pracy, odwolania, po co Ci to??

  > czy może mnie zwolnic tak odrazu po macierzyńskim ?
  Moze.

  Poprawie tylko, granica dochodu-504zl/osobe w rodzinie.
  Bierze sie pod uwage dochod netto Twojego meza z roku 2002.
  Jezeli nie przekracie tej granicy, bedzie Ci przyslugiwal zasilek rodzinny na 3
  dzieci 43+43+53, jednorazowy dodatek z tytulu urodzenia dziecka-500zl oraz
  dodatek z tytulu wychowywania dziecka w czasie korzystania z urlopu
  wychowawczego-400zl/mies przez okres 24 miesiecy.
  Po wyczerpaniu tych 24 mies, zawsze mozesz przerwac urlop wychowawczy
  zglaszajac to pracodawcy z 30 dniowym wyprzedzieniem, przepracowac nawet te 3
  mies wypowiedzenia a nastepnie zarejestrowac jako bezrobotna i otrzymywac
  zasilek dla bezrobotnych.

  Pzdr

  PS. Badz tak mila, i napisz, jak sie zakonczylo )
  Temat: witam :)
  To znalazłam:

  Przepis art. 187 k.p., przewidujący prawo do przerw w pracy dla
  pracownic karmiących dziecko piersią, nie wprowadza żadnych
  ograniczeń czasowych dotyczących korzystania przez pracownicę z tego
  uprawnienia. W związku z tym twierdzić należy, iż prawo do przerw w
  pracy przysługuje kobiecie przez cały okres karmienia dziecka
  piersią. Uprawnieniu pracownicy w tym zakresie odpowiada obowiązek
  pracodawcy udzielania pracownicy takich przerw, dopóki faktycznie
  karmi dziecko w naturalny sposób.

  przepisów nie wynika obowiązek udokumentowania przez pracownicę
  faktu karmienia piersią. Kodeks pracy nie wymaga od pracownicy
  karmiącej przedłożenia pracodawcy stosownego zaświadczenia
  lekarskiego, tak jak to ma miejsce w przypadku pracownic w ciąży,
  zainteresowanych korzystaniem z ochrony przewidzianej z tego tytułu.
  Jednocześnie, rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z
  30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich
  pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
  pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów
  przewidzianych w kodeksie pracy (Dz.U. nr 69, poz. 332 z późn. zm.)
  nie nakłada na lekarza obowiązku wydania zaświadczenia o karmieniu
  piersią. W tym świetle wydaje się, iż pracodawcy do udzielenia
  pracownicy przerw na karmienie powinien wystarczyć sam wniosek
  pracownicy, zawierający oświadczenie, iż zachodzi taka okoliczność.
  Jednak w literaturze przedmiotu przeważa stanowisko, iż wobec
  żądania pracodawcy pracownica powinna udokumentować fakt karmienia
  dziecka piersią odpowiednim zaświadczeniem lekarskim. W obliczu
  często występujących po stronie pracodawców wątpliwości, czy
  rzeczywiście zachodzą okoliczności uzasadniające udzielenie przerw
  na karmienie, pogląd ten zasługuje na akceptację.

  Czas wykorzystania przerwy uzgadnia pracodawca z pracownicą.
  Zasadniczo wykorzystanie przerw na karmienie powinno przypadać w
  trakcie godzin pracy, albowiem już z samej istoty pojęcia przerwa
  wynika, iż zarówno przed, jak i po jej zakończeniu, powinno mieć
  miejsce świadczenie pracy. Za dopuszczalne uznać należy jednak
  wykorzystanie przez pracownicę gwarantowanego prawem czasu na
  karmienie poprzez późniejsze rozpoczynanie pracy czy też odpowiednio
  wcześniejsze jej kończenie. Oczywiście przyjęcie takiego rozwiązania
  wymaga wniosku zainteresowanej pracownicy i nie może być wynikiem
  jednostronnej decyzji pracodawcy.

  Przerwy na karmienie dziecka piersią podlegają wliczeniu do czasu
  pracy, co oznacza, iż czas przerwy jest traktowany tak jak czas
  przepracowany przez pracownicę. W konsekwencji, mimo korzystania
  przez pracownicę z przerw na karmienie, jej dobowy wymiar czasu
  pracy nie ulega zmianie, a za czas przerw przysługuje pracownicy
  wynagrodzenie w takiej samej wysokości, w jakiej uzyskałaby je,
  gdyby w tym czasie pracowała.

  Temat: PKO BP zmienia prezesa
  USTAWA
  z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  Prawo bankowe.
  (tekst ujednolicony)

  Art. 17.
  1. Prezesa zarządu banku państwowego powołuje i odwołuje rada nadzorcza.
  2. Pozostałych członków zarządu banku powołuje i odwołuje rada nadzorcza, na
  wniosek
  prezesa zarządu banku.
  3. Powołanie prezesa zarządu oraz jednego członka zarządu następuje za zgodą
  Komisji
  Nadzoru Bankowego. Przepisy art. 22b stosuje się odpowiednio.

  Art. 22b.
  1. Powołanie dwóch członków zarządu banku, w tym prezesa, następuje za zgodą
  Komisji Nadzoru Bankowego. Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje rada
  nadzorcza.
  2. Komisja Nadzoru Bankowego może zażądać informacji i dokumentów dotyczących
  osób
  wymienionych w ust. 1 w zakresie niezbędnym do wyrażenia zgody.
  3. Komisja Nadzoru Bankowego odmawia wyrażenia zgody na powołanie osoby, o
  której
  mowa w ust. 1, jeżeli:
  1) była ona karana za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, z
  wyłączeniem
  przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego,
  2) spowodowała udokumentowane straty w miejscu pracy albo w związku z
  pełnieniem funkcji
  członka organu osoby prawnej,
  3) został wobec niej orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na
  własny
  rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy,
  członka rady
  nadzorczej lub komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną
  odpowiedzialnością lub w spółdzielni,
  4) nie spełnia wymagań określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem ust.
  4.
  4. Komisja Nadzoru Bankowego odstąpi, w drodze decyzji, wydanej na wniosek rady
  nadzorczej banku od wymogu udowodnionej znajomości języka polskiego, o którym
  mowa w art.
  30 ust. 1 pkt 2, jeżeli nie jest to niezbędne ze względów nadzoru
  ostrożnościowego, biorąc w
  szczególności pod uwagę poziom dopuszczalnego ryzyka lub zakres działalności
  banku.
  5. Komisja Nadzoru Bankowego może odmówić wyrażenia zgody na powołanie osoby
  wymienionej w ust. 1, jeżeli:
  1) jest prowadzone przeciwko niej postępowanie karne lub postępowanie w sprawie
  o
  przestępstwo skarbowe,
  2) była karana za przestępstwo inne niż określone w ust. 3 pkt 1.
  6. Jeżeli powołanie członków zarządu, w tym prezesa, dotyczy kolejnej kadencji
  tych
  samych osób, nie stosuje się w stosunku do nich przepisu ust. 1, o ile w
  stosunku do nich nie
  zachodzą przesłanki określone w ust. 3 i 5.
  7. Decyzja, o której mowa w ust. 1, może określać termin, do którego powinno
  nastąpić
  powołanie osób, o których mowa w ust. 1. W przypadku niepowołania osoby, której
  dotyczy
  decyzja, we wskazanym terminie, decyzja wygasa. Przepisu art. 162 § 3 Kodeksu
  postępowania
  administracyjnego nie stosuje się.
  Temat: Czy Janusz Lisak (UNIA PRACY) bierze w łapę?
  ciekawe cytaty
  M.P. 1998 Nr 24 poz. 338
  UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 1998 r.

  Zasady Etyki Poselskiej

  Art. 3.
  Poseł powinien kierować się interesem publicznym. Nie powinien wykorzystywać
  swojej funkcji w celu uzyskania korzyści dla siebie i osób bliskich oraz
  przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na jego działalność jako posła.
  (Zasada bezinteresowności).

  U S T A W A z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora:

  Art. 35

  1. Posłowie i senatorowie są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie
  majątkowym. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku odrębnego oraz
  objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie to zawiera w
  szczególności informacje o:

  1) zasobach pieniężnych, nieruchomościach, uczestnictwie w spółkach cywilnych
  lub w osobowych spółkach handlowych, udziałach i akcjach w spółkach handlowych,
  o nabytym od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek
  samorządu terytorialnego, ich związków lub komunalnej osoby prawnej, mieniu,
  które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także o prowadzonej działalności
  gospodarczej i stanowiskach zajmowanych w spółkach handlowych,

  2) dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej
  lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu,

  3) mieniu ruchomym o wartości powyżej 10.000 złotych,

  4) zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym
  zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach na jakich zostały udzielone.

  [...]

  9. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu o stanie majątkowym
  powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego.

  Art. 35a

  1. Tworzy się Rejestr Korzyści zwany dalej "Rejestrem".

  2. W Rejestrze ujawniane są korzyści uzyskiwane przez posłów, senatorów lub ich
  małżonków.

  3. Do Rejestru należy zgłaszać informacje o:

  1) wszystkich stanowiskach i zajęciach wykonywanych zarówno w administracji
  publicznej, jak i w instytucjach prywatnych, z tytułu których pobiera się
  wynagrodzenie, oraz pracy zawodowej wykonywanej na własny rachunek,

  2) faktach materialnego wspierania działalności publicznej prowadzonej przez
  zgłaszającego,

  3) darowiźnie otrzymanej od podmiotów krajowych lub zagranicznych, jeżeli jej
  wartość przekracza 50% najniższego wynagrodzenia pracowników za pracę,
  obowiązującego w grudniu roku poprzedzającego, określonego przez Ministra Pracy
  i Polityki Socjalnej na podstawie Kodeksu pracy,

  4) wyjazdach krajowych lub zagranicznych nie związanych z pełnioną funkcją
  publiczną, jeżeli ich koszt nie został pokryty przez zgłaszającego lub jego
  małżonka albo instytucje ich zatrudniające bądź partie polityczne, zrzeszenia
  lub fundacje których są członkami,

  5) innych uzyskanych korzyściach, o wartościach większych niż wskazane w pkt 3,
  nie związanych z zajmowaniem stanowisk lub wykonywaniem zajęć albo pracy
  zawodowej, o których mowa w pkt 1.

  [...]

  5. Przy podawaniu informacji poseł i senator są obowiązani zachować największą
  staranność i kierować się swoją najlepszą wiedzą.

  6. Wszystkie zmiany danych objętych Rejestrem należy zgłosić nie później niż w
  ciągu 30 dni od dnia ich zaistnienia.

  [...]
  9. Ujawnienie informacji w Rejestrze nie zwalnia od odpowiedzialności
  przewidzianej w ustawie za niedopełnienie określonych w niej obowiązków.
  Strona 2 z 4 • Zostało znalezionych 133 rezultatów • 1, 2, 3, 4

  Design by flankerds.com